Regulamin

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów
Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

 I. Postanowienia ogólne

a) Fundacja przyznaje stypendia młodzieży zdolnej i chcącej się uczyć a pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin z terenu diecezji tarnowskiej;

b) Stypendia przyznawane są młodzieży uczącej się w siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej, oraz w szkole ponadpodstawowej kończonej maturą;

c) Stypendyści od chwili otrzymania stypendium będą je mogli otrzymywać do końca nauki w szkole ponadpodstawowej za wyjątkiem letnich wakacji, pod warunkiem spełnienia kryteriów, które określa niniejszy regulamin;

d) Fundacja zastrzega sobie prawo do zatrzymywania w swoim archiwum złożonych wniosków wraz z dołączonymi załącznikami;

e) Wnioski wraz z załącznikami tych osób, które nie uzyskały stypendium zostaną trwale zniszczone po upływie dwóch lat od ich przyjęcia, natomiast wnioski wraz dołączonymi załącznikami i wymaganymi w trakcie trwania stypendium sprawozdaniami i potwierdzeniami tych osób, którym przyznano stypendium zostaną trwale zniszczone po upływie dwóch lat od pobrania ostatniej wpłaty stypendium.

 II. Kryteria przyznawania stypendiów edukacyjnych

a) Stypendium z Fundacji Imienia Jerzego Ablewicza mogą uzyskać uczniowie szkoły podstawowej (klasa VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, którzy spełnią następujące warunki;

b) średnia ocen 4,8 w szkole podstawowej oraz 4,5 w szkole ponadpodstawowej w każdym semestrze nauki przy założeniu, że żadna z uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów nie jest oceną dopuszczającą lub niedostateczną;

c) Śródroczna i końcoworoczna ocena z zachowania nie może być poprawna, nieodpowiednia lub naganna;

d) udokumentowane inne formy aktywności ucznia (zaangażowanie w życie parafii, udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie);

e) dochód na osobę w rodzinie niższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra właściwego ds. Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium;

f) szczególna sytuacja w rodzinie (wielodzietność, długotrwała choroba ubiegającego się o stypendium, sieroctwo);

g) uzyskanie pozytywnych opinii jednostek i osób wyszczególnionych we wniosku stypendialnym.

 III. Tryb przyznawania

a) Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 mija z dniem 14 września 2020 roku;

b) Rada Administracyjna Fundacji rozpatrzy i przyzna stypendia w ciągu czternastu dni licząc od 16 września 2020 r., następnie pocztą tradycyjną na wskazany we wniosku adres zostanie przekazana informacja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium;

c) Fundacja rozpatruje wnioski o stypendia wypełniane na jej własnych drukach dostępnych na stronie internetowej Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa z poprzedniej klasy oraz wszystkie stosowne poświadczenia dotyczące dochodów, aktywności szkolnej i pozaszkolnej – regulamin, punkt 4. Załączniki typu świadectwa, dyplomy itp. należy przesłać wyłącznie w formie ksero z potwierdzeniem zgodności z oryginałem wydane przez szkołę, parafię i inne urzędy;

d) Ze względu na ograniczoną ilość miejsc spełnienie kryteriów ubiegania się o stypendium nie decyduje o jego uzyskaniu;

e) W roku szkolnym 2020/2021 comiesięczne stypendia dla nowych stypendystów zaczną być wypłacane z dniem 1 listopada 2020 r.;

f) Miesięczna wysokość stypendium wynosi odpowiednio: dla uczniów szkoły podstawowej (VII i VIII klasa) – 250 PLN; dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 300 PLN;

g) Stypendia będą przelewane na konto stypendystów w pierwszej dekadzie miesiąca.

 IV. Tryb realizacji stypendiów

a) Stypendyści przeznaczają co najmniej 60% otrzymanych stypendiów na następujące cele związane z nauką:

  • zakup pomocy naukowych;
  • pokrycie kosztów uczestnictwa w kółkach naukowych, kursach językowych lub innych form dokształcanie, które mogą być formalnie udokumentowane;
  • koszty dojazdu do szkoły;
  • potrzeby socjalne i zdrowotne stypendysty;
  • inne (związane z nauką w szkole).

b)Każdy wydatek określony w punkcie IV a, musi być potwierdzony paragonem;

c) W oparciu o otrzymane wzory dokumentów stypendysta przygotowuje rozliczenie finansowe otrzymanych kwot stypendiów i przekazuje je do Biura Fundacji w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym każdy semestr. Do rozliczeń należy dołączyć paragony i rachunki.

V.  Obowiązki stypendysty

a) Stypendysta odpowiada za swój rozwój intelektualny i duchowy;

b) Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację w swoim środowisku lokalnym oraz we wpisach internetowych poprzez odpowiednią postawę moralną i konkretne zaangażowanie społeczne;

c) Stypendysta angażuje się na rzecz środowiska swojej szkoły, parafii lub miejscowości. Do obowiązków stypendysty należy uczestnictwo w jednej z grup religijnych działających na terenie swojej parafii oraz czynne zaangażowanie się w charakterze wolontariusza w akcję zbierania pieniędzy organizowaną przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach Dnia Papieskiego;

d) Stypendysta uczestniczy w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Fundację Arcybiskupa Jerzego Ablewicza;

e) Stypendysta ma obowiązek informowania Biura Fundacji o wszelkich dodatkowych stypendiach przyznawanych mu z innych źródeł.

VI. Cofnięcie stypendium

a) Rada Administracyjna Fundacji ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu stypendium, gdy stypendysta:

  • przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymywania stypendium, przedstawił świadectwo z ocenami dopuszczającymi lub niedostatecznymi, lub prezentuje postawę niegodną stypendysty Fundacji;
  • nieprawidłowo wykorzystuje stypendium;
  • nie rozliczy w wymaganym terminie przekazanych kwot stypendium;
  • nie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych wyznaczanych przez Fundację;
  • łamie postanowienia niniejszego regulaminu.

b) Informacja o cofnięciu stypendium jest wysyłana tradycyjną pocztą i oznacza definitywne zakończenie przyznanych wcześniej świadczeń stypendialnych.